Nacka Municipality

Webbplats och digital arbetsplats i en öppen och gemensam lösning

Under 2015 påbörjade Nacka kommun sin resa mot en ny digital lösning för kommunens intern- och externkommunikation. Kommunen hade under ett antal år arbetat med en extern webbplats och ett intranät byggda på SharePoint som nått sina bäst-före-datum och innebar utmaningar i form av tungrodda teknikarv, kompromisser och ”tekniska lapptäcken”. Lösningarna tillfredsställde inte längre användarnas behov och Nacka kommun insåg att det var dags att ta ett kraftigt omtag i sin digitala närvaro.

 • Ansvarstagande i kombination med mod

  Nacka kommun indikerade tidigt i projektet en stark vilja att vara i framkant och hade som en tydlig ambition att hitta nya möjligheter att bjuda in till en dialog med sina intressenter, såväl interna som externa. För Nacka kommun var det viktigt att ha modet att testa nya moderna lösningar samtidigt som frågor som långsiktighet, säkerhet, trygghet och kontroll var centrala och högt prioriterade. Till skillnad från klassiska kommunwebbar ville Nacka kommun sätta öppenheten i fokus och hade en tydlig ambition för hur detta skulle skapas.

 • iPhone Thumbnail
 • NetRelations syn på den moderna kommunwebben

  Vi tror att den moderna offentliga webbplatsen baseras på ett slagkraftigt konceptuellt tänkande kring tjänstedesign. Att lyckas väva samman en personaliserad och uppgiftslösande digital arbetsplats som främjar samarbete mellan medarbetarna och öppenhet mot medborgaren är nyckeln till framgång för morgondagens offentliga digitala lösningar. Grundkravet för den nya lösningen var att webbplats och intranät inte ska vara två olika lösningar utan sammanflätade både utifrån användarens upplevelse och rent tekniskt.

Ett antal principer som varit vägledande under arbetets gång

 • Nacka.se ska vara en gemensam ingång oavsett vem du är

 • Nacka.se ska skapa förutsättningar för alla att välja

 • Nacka.se signalerar öppenhet, tillit och långsiktig förbättring.

 •  
 • Nacka.se ska främja samspel, kunskapsdelning och dialog.

 • Nacka.se ska vara den självklara ingången för service och självservice.

Vi sökte en partner med specifik kompetens att designa och bygga en webbplats som skulle kunna fungera för alla kommunens intressenter samt också långsiktigt kunna vara vårt stöd och utmana oss i att utveckla och använda webben som kanal.

Lotta Nordström Lotta Nordström, Digitaliseringschef i Nacka kommun

Upplevelsen för Nackaborna – tjänsten i fokus

För Nacka Kommuns nya webbplats utgick vi från Nackabons situation och “resa” genom kommunens tjänsteutbud. Vi identifierade och skapade oss en förståelse för alla dessa resor och vilka olika beröringspunkter som uppstår mellan invånare och kommun i olika situationer och i olika kanaler. Detta gav oss en tydlig bild av vad webbplatsens besökare behöver vid varje givet tillfälle och i varje given kontext, och vilken roll webbplatsen därför behöver ha som kommunikationskanal för att ständigt upplevas som relevant. Kopplat till detta bygger konceptet för Nacka.se på att tjänsteutbudet ska ha ett stort fokus och paketeras väl, även om tjänsten i sig inte råkar ha en tillhörande e-tjänst. Genom ett tydligt fokus på tjänsterna har vi öppnat upp möjligheten för invånarna att ställa frågor och skicka in funderingar och idéer vilket bidrar till ett ökat idéutbyte och en öppen social interaktion mellan kommun och medborgare.

 • En digital arbetsplats

  Nackas nya digitala arbetsplats är idag en förlängd arm av den ”reella världen” och en plattform där organisation, medarbetare och verktyg kan mötas. Den digitala arbetsplatsen ger samma möjligheter som i verkligheten till samarbete och kunskapsutbyte mellan kollegor, tillgång till nödvändiga verktyg, och relevant och aktuell information från organisationen. Både funktionalitet och information på Nackas digitala arbetsplats speglar i högsta grad användarnas verklighet. Nacka.se’s mer interna delar som ersatt det gamla intranätet är byggda utifrån ett uppgiftsbaserat perspektiv. Den digitala arbetsplatsen “listar ut” vilken information som är av värde för medarbetaren utifrån den kunskap som vi har om användaren och även egna anpassningar kan göras.

Att tänka på vid design av en gemensam och öppen lösning

 • Designa så lösningen blir så användbar och användarvänlig som möjligt för både interna och externa besökare.

 • Prioriteringsarbetet måste ta hänsyn till olika behov för olika målgrupper.

 • Skriv texter och skapa informationsstrukturer som fungerar lika bra för de olika målgrupperna.

 • Låt inte öppenheten påverka relevansen.

Att bygga den här typen av lösning är inte en fråga om att vara modig, utan att vi lever vår vision om öppenhet och mångfald. Det är än viktigare i dagens nätverkssamhälle där kraven och förväntan på öppenhet och transparens hos företag och organisationer är avgörande för trovärdigheten. Som kommun är medborgarnas förtroende avgörande för vår framgång. Rådet till andra kommuner är våga göra som Nacka och att hålla i detta perspektiv under införandeprojektet, för det kommer att ifrågasättas.

Mats Bohman Administrativ direktör, Nacka kommun, Stadsledningskontoret

Nacka.se - en kombination av Episerver, Microsoft Azure och Office 365

Att hantera en sådan lösning ställer höga krav på den plattform som väljs. Nacka.se är byggd på Episerver för innehållsredigering och skapande av redaktionellt innehåll. För drift och licensiering av Episerver används Episerver Digital Experience Cloud Service, en tjänst som i sin tur använder Microsoft Azure för merparten av sin infrastruktur.

 • Levererar ett ökat medborgarvärde

  I och med lanseringen av nacka.se har vi lyckats att leverera ett unikt koncept för en kommunwebb. Dels för att vi under resans gång aktivt har arbetat för att komma ifrån många klassiska attribut på en kommunwebb. Och dels för att vi har byggt ett ”upplevelselager” ovanpå den klassiska kommunstrukturen som innebär ett personligt gränssnitt och därmed användarupplevelse och stora valmöjligheter för besökaren. Nacka kommun kan numera vara proaktiv med information på ett helt nytt sätt.

Nacka kommun har fått en ny och bättre plattform som är stabil och lättunderhållen som möjliggör samverkan både externt och internt på helt nya sätt. Medarbetarnas arbetsvardag har förenklats genom att de har en plats att gå till där de kan hitta allt de behöver. Medborgarna kan enklare avropa kommunens tjänster genom att ett nytt och tydligare koncept för att tydliggöra tjänsteutbudet finns på plats, oavsett om det är analoga eller digitala tjänster som efterfrågas. Kommunens otroligt breda verksamhet och all information som hör den till kan nu enkelt skalas av medborgaren som kan styra och välja vilken information som denne är intresserad av vid varje given tidpunkt och kan därigenom forma nacka.se till sin egen.

Vår nya lösning har fått idel bra kommentarer och vi känner själva att vi bara börjat skrapa på ytan av allt vi kan använda vår nya fina webb till.

Lotta Nordström Digitaliseringschef i Nacka kommun

Hör av dig

Eller vill du hellre att vi hör av oss? Fyll i dina uppgifter och skicka in, så slår vi en signal.
Nybakat och finkaffe ingår ;-)

 • Jesper Viktor Manager Digital EVRY +46 (0)73 377 61 16
  jesper.viktor@evry.com
 • Filip Berglund Sales Director NetRelations +46 (0)72 3892308
  filip.berglund@netrelations.se